Digitala läxförhör och prov

Här är en film du kan visa för eleverna: Logga in för att göra prov på Gracias

Det finns fem olika varianter av prov/läxförhör som också alla finns som övningar.

  1. Minitester: De har samma uppgifter som i övningsvarianten men uppgifterna kommer alltid i olika ordning.
  2. Lucktexter: Eleverna övar först och gör sedan ett prov/läxförhör med samma luckor i texten som i övningen. Provvarianten är utformat så att inlärning sker. De ord/uttryck eleverna skriver rätt gulfärgas (Ja, jag hade rätt!) och de som blev fel kommer rödfärgade och korrigerade (Okej, nu vet jag och lär mig det till nästa gång).
  3. Översätt: Detta prov finns också i en övningsvariant med samma innehåll. Oftast är också Lyssna- övningen i varje kapitel identisk med Översätt. På så sätt kan eleverna först öva på hörförståelse av uttrycken, sedan på att skriva dem och som avslutning, om du så vill, göra ett digitalt läxförhör/prov. Uttrycken finns också med i kapitelkommentarerna i de digitala LH om du vill kopiera in dem på din sida med arbetsmaterial för eleverna.
  4. Hörförståelse: Sant eller falskt: Eleverna lyssnar på påståenden om olika bilder och ska svara om det är sant eller falskt.
  5. Blandade övningar: Ligger längst ner på provsidorna och består alltid av 50 % av övningarna som eleverna har arbetat med i övningsvarianten. Observera att Blandade övningar inte fungerar på alla datorer/läsplattor. Låt dina elever pröva.

De digitala läxförhören och proven är tänkta att minska den tid du lägger ner på rättning. Dina elevers resultat lagras i en mycket lättanvänd databas som endast du som undervisande/ansvarig lärare har tillgång till. För att kunna använda dig av proven köper du en licens för Gracias 6-9 lärarwebb (300kr/licens/år). Du kan köpa den på samma sätt och ställe som du köper in vanliga tryckta böcker.

Här ger vi olika exempel på hur du kan använda de digitala läxförhören och proven (som alla finns i två versioner, en övningsvariant och en provvariant).

Som läxa

Ge eleverna i uppgift att göra några prov som läxa. Du kan sedan själv kontrollera om deras prov ligger i din mapp på vår databas, dvs. om de har gjort läxan.

Som läxförhör

När ni är färdiga med t.ex. kapitel 6 i Gracias 7 finns det hela 7 prov att välja mellan. Du kan t.ex.du ge kapitlets Lucktext och Hörförståelse: Sant eller falskt? Om du vill göra fler kan eleverna även göra en eller flera/eller Minitest. Men du bör givetvis informera eleverna om vilka digitala tester du kommer ge så att de kan öva.

För allmän uppföljning/kontroll av hur eleverna arbetar

När du går igenom planering och tidsplan för arbetet med ett eller flera kapitel kan du ge eleverna i uppdrag att under arbetsperioden göra olika lucktextprov och minitester med vissa miniresultat. När eleverna tycker att de har övat tillräckligt gör de minitesterna under lektionerna eller hemma, på dator, läsplatta eller smartphone och du får utan rättningsarbete kontroll på att eleverna kontinuerligt lär sig nya saker och inte bara satsar på en periods avslutande prov.

Som en del av ett större prov

Läs ett konkret förslag om detta nedan.

För individuell uppföljning

Du kan inför t.ex. utvecklingssamtalet söka på en elevs namn och ta fram och skriva ut hens samtliga provresultat under läsåret.

Du kan också ge en elev konkreta mål. Om t.ex. bristande hörförståelse hindrar hen från att få ett högre betyg kan hen öva på och sedan göra ett par Minitest: hörförståelse som omprov. Alternativt ett par Minitest: ordkunskap och/eller lucktexter om läsförståelsen eller ordförrådet är skralt.

Lgr 22 och de digitala proven

Att arbeta i enlighet med Lgr 22 innebär att vi prövar elevernas kunskaper/färdigheter på flera olika sätt. Därför finns det i de tryckta lärarhandledningarna och lärarwebbarna till Gracias olika typer av prov: Skriftliga prov, läs- och hörförståelseprov samt prov i muntlig färdighet. De digitala läxförhören och proven prövar elevernas baskunskaper och minskar den tid du lägger ner på rättning.

Ett förslag: En kombination av digitalt prov och prov med papper + penna.

  1. Eleverna gör ett eller flera digitala prov/läxförhör.
  2. När eleverna är färdiga med den digitala delen får de ett papper med ytterligare uppgifter som de arbetar med på papper och lämnar in. Den här provdelen kan innehålla några skrivuppgifter, t.ex. att skriva en dialog, en kortare berättande text eller ett längre meddelande som du sedan rättar på vanligt sätt. Här prövar du elevernas förmåga att använda sina kunskaper i sammanhang. Pappersdelen av provet kan vara ganska begränsad eftersom du redan har kollat elevernas baskunskaper digitalt.
  3. Du rättar pappersprovet och skriver där in det digitala resultatet och lämnar ut till eleverna.
  4. De elever som inte klarar den digitala delen tillräckligt bra kan arbeta mer med övningsvarianten av provet, så att de ser vilka saker de gör fel på. Därefter gör de provvarianten en gång till direkt om lektionstiden räcker. Alternativt gör de omprov nästkommande lektion – utan att du har behövt lägga extra tid på rättning.