Hur hjälper Gracias eleverna att nå kursmålen?

Gracias togs fram och är uppbyggd kring det centrala innehållet i läroplanen för 2011 men passar väl även till Lgr22:

”Det som i dag kallas kunskapskrav i de ändrade kursplanerna i Lgr22, byter namn till betygskriterier, men kommer att ha samma innehåll.”

En ändring i Lgr22 kommer att göra det lättare för dig att sätta betyg:

”De nya bestämmelserna innebär att kravgränserna för betygen D−A inte längre är lika skarpa. Läraren ska på så sätt få större möjligheter att göra en sammantagen bedömning och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper med hjälp av betygskriterierna.”

Skolverkets mål
Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
Gracias
I Gracias ingår följande
— förstå och tolka innehållet i talat och skrivet språk och kunna formulera sig, kommunicera och samspela med andra i tal och skrift, Gracias fokusering på talspråket är intimt kopplat till många övningar på att skriva enkla meddelanden och att både skriftligt och muntligt berätta och beskriva.
— tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor,
— intressera sig för språk och kulturer och förstå nyttan av språkkunskaper,
Eleverna lyssnar på spanska både från Spanien och Latinamerika. Både inspelade hörövningar och muntliga övningar i vilka fakta och information ska förstås och bearbetas är rikligt förekommande.
— anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare,
— använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till,
Eleverna ökar gradvis sin förmåga att berätta och beskriva genom stor fokusering på muntlig produktion. Ett antal teman utifrån ungdomars vardag återkommer och utökas i böckernas olika kapitel. Eleverna får också språkliga verktyg för att stödja den språkliga förmågan. En rad hjälpmedel för detta används: pildialoger, tankekartor, frågebatterier, bilder osv.
— utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen, Texterna i Gracias tar upp en mängd olika ämnen där eleverna ofta känner igen sig. Böckernas upplägg med baskapitel kopplade till extratexter ger stora möjligheter för eleverna att utveckla sina intresseområden.
— kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation, Eleverna får gradvis utöka sin användning av olika media utöver läromedlet för sin inlärning. Dessutom introduceras eleverna gradvis till att söka information på nätet på spanska.
— reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket talas, Realia har en central plats i Gracias. Det finns flera omfattande realiaavsnitt i varje bok. Bilder och text på både svenska och spanska ger gott om information och möjlighet att jämföra de olika kulturerna.
— att ta ett allt större ansvar för sina studier samt själv bedöma sina resultat. Varje kapitel i övningsboken inleds med en målbeskrivning och avslutas med att eleven själv får bedöma hur han/hon har presterat samt om det är några saker som han/hon måste arbeta mera med.

Efter var tredje eller var fjärde kapitel finns dessutom en större tabell för självskattning och eftertanke. Den är uppbyggd ungefär som är Europarådets språkportfolio, vilket kan vara nog så nyttigt för elever som av olika aneldningar kommer läsa språk senare i livet.